Suomen Eurasier Kerho ry

Pevisa ja jalostuksentavoiteohjelma (JTO)

PEVISA - Suomen Kennelliiton periytyvien vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma

Tukeakseen rotujärjestöjen jalostustoimintaa on Suomen Kennelliitto hyväksynyt erityisen perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman (=PEVISA). Ohjelman tarkoitus on edesauttaa perinnöllisten ongelmien ennaltaehkäisyä rotujen tarkoituksenmukaisen jalostusrakenteen ylläpidon kautta sekä lisätä erilaisten valinnaisten vastustamismallien määrää. Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustaminen pyritään Kennelliiton sekä rotujärjestöjen jatkuvasti kehittyvien seurantasysteemien avulla toteuttamaan mahdollisimman rotukohtaisesti. Ohjelma on laadittu puiteohjelmaksi tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia silmällä pitäen.

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24kk vanhempi. Ohjelma on voimassa 1.1.2017 - 31.12.2021

Tietoa perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman (PEVISA) soveltamisesta. Pentueen molempien vanhempien on oltava virallisesti tutkittu tietyn perinnöllisen vian tai sairauden varalta seuraavasti: Koira täytyy tutkimushetkellä/ näytteenottohetkellä olla tunnistettu Kennelliiton hyväksymän tunnistusmerkinnän avulla. Tutkimuslausunnon antaa Kennelliiton hyväksymä eläinlääkäri/asiantuntija. Voidaan vaatia, että koira on saavuttanut asetetun vähimmäisiän tutkimushetkellä tai että lausunto ei ole annettua kuukausimäärää vanhempi. Eurasierin kohdalla tämä tarkoittaa käytännössä seuraavaa: Jalostukseen käytettävillä koirilla on lonkkakuvauspakko ja silmätarkastuspakko. Koiran on oltava lonkkakuvaushetkellä vähintään 12 kk vanha.

PEVISA-ohjelman hyväksymisen edellytys on, että rotuyhdistyksellä on Kennelliiton hyväksymä jalostuksentavoiteohjelma, josta selviävät rodun jalostukselle asetetut suuntaviivat ja painopisteet. Tavoiteohjelman laatii yhdistyksen hallitus ja jalostustoimikunta.

JTO - Jalostuksen tavoiteohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa eurasierin tilanteesta ja jalostuksesta.

» Eurasierin jalostuksen tavoiteohjelma [ pdf, julkaistu 01.01.2019 ]
Lataa Adobe Reader pdf-tiedostoille