Suomen Eurasier Kerho ry

Suomen Eurasier Kerho ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Eurasier Kerho ry ja sen kotipaikka on Tampere

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry.n alaisena rotujärjestönä herättää kiinnostusta eurasier-rotuun, edistää terveiden eurasiereiden jalostusta Suomessa ja ohjata jäseniään koiriensa jalostus- ja koulutustoiminnassa. Yhdistys voi vuosikokouksen päätöksellä liittyä muihin toimintansa tarkoitusperiä hyödyntäviin järjestöihin tai erota niistä.

3 § Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. Antaa opastusta jalostus- ja kasvatustoiminnassa.
2. Järjestää näyttely- ja koulutustilaisuuksia.
3. Pitää yhteyttä jäsenistöönsä oman julkaisun ja yhteisten tilaisuuksien avulla.
4. Seuraa rodun kehitystä pitämällä yhteyttä eri rotujärjestöihin kotimaassa ja ulkomailla eurasier-rotua harrastaviin yhdistyksiin. Yhdistys toimii koko maassa.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi omistaa toiminnan kannalta tarpeellisia kiinteistöjä, toimeenpanna arpajaisia ja rahakeräyksiä, harjoittaa yhdistyslain 5§:ssä tarkoitettua taloudellista toimintaa, omistaa toimintansa kannalta tarkoituksenmukaista irtaimistoa ja muuta omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

4 § Kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

5 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia-, perhe,- nuoriso, -pentue,- ainais,- tai kunniajäseniä. Jäsen voi olla myös yhdistyksen jäsenkasvattajan maksama uusi jäsen, jonka kasvattaja liittää kerhoon pennun luovutuksen yhteydessä, pennunostajan suostumuksella.

Pentuejäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka jälkeen jäsenyys jatkuu varsinaisena jäsenenä.

Yhdistys voi hyväksyä uuden jäsenen, kun tämä on täyttänyt jäsenhakemuslomakkeen. Uuden jäsenen tulee maksaa liittymismaksu ja jäsenmaksu. Liittymismaksu ei koske yhdistyksen jäsenkasvattajan maksamia pentuejäseniä. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Ainaisjäseneksi pääsee varsinainen jäsen, maksettuaan vuosikokouksen vahvistaman ainaisjäsenmaksun. Perhejäseneksi pääsee henkilö, joka kuuluu varsinaisen-, kunnia-, tai ainaisjäsenen perheeseen ja asuu yhdessä hänen kanssaan. Perhejäsen ei saa yhdistyksen julkaisua. Nuorisojäseneksi pääsee alle 18-vuotias samoilla ehdoilla kuin varsinaiseksi jäseneksikin. Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä henkilö, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Ehdotus annetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksentekoon vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Yhdistys pitää jäsenistään jäsenluetteloa, johon merkitään jäsenen nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Jäsenelle voidaan pyydettäessä varata tilaisuus tutustua häntä koskeviin tietoihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisessa säädetään muutoin tietosuojalaissa ja EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa.

6 § Jäsenoikeudet

Yhdistyksen kaikki 15 vuotta täyttäneet jäsenet ovat äänivaltaisia. Alle 15-vuotiailla on puhevalta. Kunniajäsenillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he ovat vapaat kaikista jäsenmaksuista.

7 § Jäsenmaksut

Vuosikokouksessa päätetään seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuista ja maksun eräpäivästä.

8 § Jäsenen eroaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jo maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

9 § Jäsenen erottaminen

Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluttua sen eräpäivästä, voi hallitus katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä. Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous 3/4 äänen enemmistöllä erottaa jäsenen joko lopullisesti tai määräajaksi, kun tämä:

1. on toiminut tavalla, joka ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa, rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa
2. on erotettu Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:stä.
3. on rikkonut lakia tai toiminut hyvien tapojen vastaisesti.

Erottamispäätös ratkaistaan suljetulla lippuäänestyksellä, jolloin päätöksen puolesta on saatava 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Erotettu voi vedota yhdistyskokoukseen 30 päivän aikana siitä päivästä, jolloin hän on saanut tiedon erottamispäätöksestä. Valituskirjelmä toimitetaan hallitukselle. Valitus käsitellään seuraavassa yhdistyskokouksessa. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

10 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsemana puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenien on oltava yhdistyksen jäseniä Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja hallituksen muut jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on kolmasosa vuosittain erovuorossa. Hallituksen nimeämän jalostustoimikunnan toimikausi on kolme vuotta.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi oikeuttaa sihteerin kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

11 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät ovat:
1. valita keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtaja.
2. nimetä joko hallituksen keskuudesta tai muista yhdistyksen jäsenistä sihteeri, rahastonhoitaja, jalostustoimikunta ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä toimikunnat, sekä päättää heidän tehtävistään ja mahdollisista palkkioistaan talousarvion puitteissa.
3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset käytäntöön.
4. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia jäsenmaksujen ja muiden tulojen keruusta.
5. edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.
6. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto.
7. hyväksyä jäsenliittymisanomukset ja huolehtia jäsenluettelon pitämisestä yhteistyössä jäsensihteerin kanssa.

13 § Toimintavuosi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle tilien ja hallinnon tarkastamisesta viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

14 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinainen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa. Yhdistyksen kokoukseen voi olla mahdollista osallistua myös etäyhteydellä, mikäli hallitus niin päättää. Etäosallistumismahdollisuus päätetään erikseen kunkin kokouksen osalta ja mahdollisesta etäosallistumismahdollisuudesta on maininta kokouskutsussa.

Mikäli kokouksessa on etäosallistumismahdollisuus, on yhdistyksellä oikeus kerätä kokoukseen etänä osallistuvien henkilöiden ilmoittautumiset etukäteen. Hallitus tai yhdistys ei ole vastuussa etänä kokoukseen osallistuvien henkilöiden laitteiden tai yhteyksien toimivuudesta. Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen yhdistyskokoukseen, jos yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, hallituksen kutsusta tai mikäli vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainittuja asioita. Jäsenen, joka haluaa asiansa käsiteltäväksi yhdistyksen kokoukseen, on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle kaksi kuukautta ennen varsinaista kokousta. Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen jäsenlehdessä tai yhdistyksen internetsivuilla tai toimitettava postitse tai sähköisesti jäsenen ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen vähintään kaksi viikkoa (14vrk) ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella äänivaltaisella jäsenellä yksi ääni. Jokainen äänivaltainen jäsen saa käyttää kaksi valtakirjaa sekä oman äänensä.

15 § Vuosikokousasiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään hallituksen sekä jalostustoimikunnan toimintakertomus ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva, tilinpäätökseen perustuva selostus.
6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Vahvistetaan hallituksen sekä jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä jäsenmaksujen suuruudet; erikseen varsinaiselle-, ainais-, perhe-, nuoriso- ja kasvattajien maksamien pentuejäsenten osalta, seuraavalle kalenterivuodelle.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi eteenpäin.
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa.
12. Käsitellään hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat.
13. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä vain vuosikokouksen päätöksellä. Muutosehdotuksen hyväksytyksi tulemiselle vaaditaan 3/4 määräenemmistö annetuista äänistä.

17 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat jollekin kennelasiaa ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle, oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle viimeisen yhdistyskokouksen päätöksen mukaisesti.

18 § Yhdistyslaki

Muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.


Säännöt hyväksytty 18.11.2022.