Suomen Eurasier Kerho ry

Suomen Eurasier Kerho ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Eurasier Kerho Ry ja sen kotipaikka on Nilsiä.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eurasier-rodun kasvattamista ja jalostamista Suomessa yhdessä rotujärjestönsä Suomen Seurakoirayhdistys - Finlands Sällskapshundförening ry:n kanssa sekä levittää tietoutta koiranhoidosta ja –pidosta.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

1. tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä harjoittamalla julkaisutoimintaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä sekä koirakokeita ja -kilpailuja yms.
2. jakamalla tietoutta kenneltoiminnasta ja sen merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuuteen.
3. seuraamalla kenneltoiminnan kehitystä niin koti- kuin ulkomailla ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita.
4. ylläpitämällä yhteyksiä alan keskusjärjestöön ja muihin kenneljärjestöihin sekä antamalla niille tarvittaessa apua yhdistyksen toimialan puitteissa;
5. muutoin noudattamalla Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n antamia ohjeita.

3 § Toiminta

Yhdistys toimii koko maassa. Varoja kerätään jäsenmaksuilla sekä järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä ja muuta samantapaista toimintaa.

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Lisäksi yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

4 § Kieli

Yhdistyksen toiminnassa käytetään molempia kotimaisia kieliä, kuitenkin siten, että yhdistyksen julkaisut ja kiertokirjeet voidaan laatia yksinomaan suomen kielellä. Kokous- ja pöytäkirjakieli on suomi.

5 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosi-, perhe-, nuoriso-, tuomari- tai kunniajäseniä.

Vuosijäseneksi pääsee hallituksen enemmistön hyväksymä henkilö suoritettuaan vuosikokouksen vahvistaman vuosijäsenmaksun.

Ainaisjäseneksi pääsee vuosijäsen maksettuaan vuosikokouksen vahvistaman ainaisjäsenmaksun.

Perhejäseneksi pääsee henkilö, joka kuuluu vuosi- tai ainaisjäsenen perheeseen ja asuu yhdessä hänen kanssaan.

Nuorisojäseneksi pääsee alle 18-vuotias samoilla ehdoilla kuin vuosijäseneksikin.

Perhe- ja nuorisojäsenen vuosittaisesta jäsenmaksusta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.

Tuomari- ja kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä henkilö, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Ehdotus alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksentekoon vaaditaan 3/4 annetuista äänistä.

Tuomari- ja kunniajäsenillä on samat oikeudet kuin vuosijäsenillä, mutta he ovat vapaat kaikista jäsenmaksuista.

6 § Jäsenoikeudet

Yhdistyksen kaikki 15 vuotta täyttäneet jäsenet ovat äänivaltaisia. Alle 15-vuotiailla on puhevalta.

7 § Jäsenmaksut

Jäsenmaksusta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.

8 § Jäsenen eroaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen on vapaa jäsenyydestään ja sen aiheuttamista velvoitteista seuraavan kalenterivuoden alusta.

9 § Jäsenen erottaminen

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole muistutuksesta huolimatta maksanut jäsenmaksuaan kolmen kuukauden aikana sen erääntymisestä lukien.

Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous 3/4 äänen enemmistöllä erottaa jäsenen joko lopullisesti tai määräajaksi, kun tämä:

1. on toiminut tavalla, joka ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa, rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa;
2. on erotettu Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:stä tai Suomen Seurakoirayhdistys - Finska Sällskapshundförening ry:stä;
3. on rikkonut lakia tai toiminut hyvien tapojen vastaisesti.

Erottamispäätös ratkaistaan suljetulla lippuäänestyksellä, jolloin päätöksen puolesta on saatava 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

Erotettu voi vedota yhdistyskokoukseen 30 päivän aikana siitä päivästä, jolloin hän on saanut tiedon erottamispäätöksestä. Valituskirjelmä toimitetaan hallitukselle. Valitus käsitellään seuraavassa yhdistyskokouksessa.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

10 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsemana puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja hallituksen muut jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on kolmasosa vuosittain erovuorossa. Sama jäsen voidaan valita vain kahdeksi kolmivuotiskaudeksi peräkkäin.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi oikeuttaa sihteerin kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

11 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla.

Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät ovat:

1. valita keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtaja;
2. ottaa sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään ja palkkioistaan talousarvion puitteissa;
3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset käytäntöön;
4. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia jäsenmaksujen ja muiden tulojen keruusta;
5. edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.
6. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto;
7. hyväksyä jäsenliittymisanomukset ja huolehtia jäsenluettelon pitämisestä.

13 § Toimintavuosi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle tilien ja hallinnon tarkastamisesta viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

14 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinainen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-helmikuussa.

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen yhdistyskokoukseen, jos yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, hallituksen kutsusta tai mikäli vähintään yksi kymmenesosa sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainittuja asioita.

Kokouskutsut toimitetaan kaikille jäsenille kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella äänivaltaisella jäsenellä yksi ääni. Jokainen äänivaltainen jäsen saa käyttää neljä valtakirjaa sekä oman äänensä.

15 § Vuosikokousasiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva, tlinpäätökseen perustuva selostus.
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä jäsenmaksujen suuruudet; erikseen vuosi-, ainais-, perhe- ja nuorisojäsenten osalta.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi eteenpäin.
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa.
12. Käsitellään hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat.
13. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä vain vuosikokouksen päätöksellä. Muutosehdotuksen hyväksytyksi tulemiselle vaaditaan 3/4 määräenemmistö annetuista äänistä.

17 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat jollekin kennelasiaa ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle, oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle viimeisen yhdistyskokouksen päätöksen mukaisesti.

18 § Yhdistyslaki

Muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.


Säännöt hyväksytty Suomen Eurasier Kerhon vuosikokouksessa 16.02.2008.