Suomen Eurasier Kerho ry

Suomen Eurasier Kerhon jalostussuositukset

Pentulistalle hyväksytään pentueet, jotka täyttävät eurasierin PEVISA:n vaatimukset. Jalostussuosituksista poikkeavat pentueet saavat kerhon pentulistalla automaattisesti merkinnän "Yhdistelmä ei täytä kaikilta osin SEK:n jalostussuosituksia: tähän kohtaan syy". Myös tutkimustuloksen puuttuminen johtaa merkintään.

Jos sinulla on kysyttävää suosituksista ja/tai pentulistasta ja siellä esiintyvistä mahdollisista syistä, miksi yhdistelmä ei täytä kaikilta osin jalostussuosituksia, ota yhteyttä jalostustoimikuntaan eurasier.jalostustoimikunta(at)gmail.com

Huomioithan, että jalostustoimikunta tarvitsee 2-4 viikon työajan tarkastellakseen kasvattajien tekemiä kyselyitä yhdistelmien terveystaustoista. Olethan siis hyvissä ajoin liikkeellä ennen juoksuja.

Jalostussuosituksiin on tehty tarkennuksia, jotka koskevat 01.04.2014 ja sen jälkeen astutettuja pentueita:

  • Tutkimustulokset kilpirauhasen vajaatoiminnan osalta eivät saa olla 12 kk vanhempia astutushetkellä.
    • 1-2 vuotta vanhoilta koirilta TGAA-testi (tyreoglobuliinivasta-ainetesti)
    • Yli 2-vuotiailta koirilta TGAA-testi, TSH, T4/TSH suhde, T4, T4v
  • Luonteen osalta kahden eri ulkomuototuomarin näyttelyssä antaman arvion käyttäytymisestä, MH-kuvauksen tai luonnetestin voi korvata virallinen jalostustarkastus.

Terveys

Rekisteröinnin edellytyksenä on, että jalostukseen käytettävällä koiralla on virallinen lonkka- ja silmätarkastuslausunto.

Yhdistys suosittelee, että jalostukseen käytetään koiria, joilla on lonkkakuvaustulos A tai B. Mikäli jalostukseen käytetään C-lonkkaista koiraa, tulee sen molempien vanhempien olla A tai B-lonkkaisia samoin kuin yhdistelmän toisen vanhemman.

Myös kyynärpäiden kuvauttamista ja polvien tutkituttamista suositellaan. Jalostukseen suositellaan käytettävän ainoastaan 0- tai 1-asteen kyynärpäät/polvet omaavia koiria. Jos koiran kyynärpäät tai polvet eivät ole terveet, tulee suunnitellun pentueen toisen vanhemman olla näiltä osin terve.

Koiralla on virallinen, voimassa oleva silmätarkastuslausunto, eikä se osoita oireita perinnöllisistä silmäsairauksista: HARMAAKAIHI, PRA, PHTV L/PHPV (poislukien aste 1), entropium (sisäänpäin kääntynyt luomi) tai ektropium (ulospäin kääntynyt luomi) eikä RD (poislukien mRD), glaukooma. Suomen Kennelliiton silmätyöryhmän esityksen mukaisesti jalostuksesta ei voi enää jatkossa täysin sulkea pois multifokaalinen RD (mRD) tai PHTVL/PHPV-sairauden aste 1 diagnosoituja koiria. Suositellaan kuitenkin, että tällainen koira tulee parittaa vain kyseisen sairauden suhteen täysin terveen koiran kanssa.

Jos koiralla on distichiasis (cilia aberranta) löydöksiä, tulee suunnittelun pentueen toisen vanhemman olla ehdottomasti distichiasis–vapaa. Silmätarkastustuloksissa on syytä ottaa huomioon se, että distichiasis-löydökset voivat tulla ja mennä – puhdas silmätarkastuslausunto ei tarkoita, ettei koiralta voisi seuraavassa tarkastuksessa löytyä ylimääräisiä silmäripsiä tai päinvastoin. Myöskään kaikkia distichiasis löydöksiä ei ole merkitty silmätarkastuslausuntoihin. Koiran omistajan olisi hyvä varmistaa niiden merkitseminen huomauttamalla asiasta tutkivalle eläinlääkärille ja ilmoittaa virallisten silmätarkastusten välillä löydetyistä ylimääräisistä ripsistä jalostustoimikunnalle.

Sekä entropium että ektropium ovat mainittu eurasierin rotumääritelmässä hylkäävinä virheinä. Sairaita ei suositella käytettävän jalostukseen.

Perinnöllistä harmaakaihia sairastavia koiria ei tule käyttää jalostukseen. Myös sairaan yksilön sisarusten jalostuskäyttöä tulisi harkita tarkkaan ja varsinkin välttää kahden mahdollisen kantajan yhdistelmää.

PRA-sairaita koiria ei tule käyttää jalostukseen. Myös sairaan yksilön sisarusten jalostuskäyttöä tulisi harkita tarkkaan, taudin kantajiksi tiedettyjä yksilöitä ei tulisi käyttää jalostukseen.

Suositellaan ettei yhdistelmän sukusiitosaste ylittäisi neljää prosenttia kuudella sukupolvella laskettuna.

Suositellaan, että jalostukseen käytettävät koirat testattaisiin kilpirauhasen vajaatoiminnan osalta. Nuorille, 1-2 vuotta vanhoille koirille suositellaan TGAA-testiä (tyreoglobuliinivasta-ainetesti). Yli 2-vuotiailta koirilta suositellaan lisäksi määritettävän TSH- ja T4-hormoniarvot.

Koira, jonka TGAA-testitulos on positiivinen, joka ei osoita kilpirauhasen vajaatoiminnan oireita ja sen TSH- ja T4-arvot ovat viitearvojen sisällä, voidaan parittaa vain TGAA-negatiivisen koiran, jolla on normaalit TSH ja T4 arvot, kanssa. Käytettäessä TGAA-positiivista koiraa jalostukseen sen TSH- ja T4-hormoniarvojen määrityksestä ei saa astutushetkellä olla yli 6kk aikaa ja koiraa tulisi käyttää jalostukseen vasta 4-vuotiaana tai vanhempana. Jalostukseen käytetyn TGAA-positiivisen koiran jälkeläiset tulee tutkia kilpirauhasen vajaatoiminnan osalta.

Yhdistelmää, jossa esiintyy molemmin puolin lähisuvussa useita mahalaukun kiertymiä, ei suositella tehtäväksi.

Kahta huonosti takaa kulmautunutta koiraa ei suositella yhdistettäväksi, kulmauksiltaan liian suora takaosan rakenne altistaa polvilumpion luksaatiolle.

Kahta hammaspuutoksen omaavaa koiraa ei suositella yhdistettäväksi.

Niiltä koirilta joiden lähisuvussa on esiintynyt haimasairautta, tulee tutkia haima ennen jalostuskäyttöä. Koiran verestä määritetään TLI-pitoisuus.

Koiraa, joka todistetusti sairastaa jotakin vakavaa ja koiran pidon kannalta merkittävää perinnöllistä sairautta, kuten haiman vajaatoimintaa, kilpirauhasen vajaatoimintaa, epilepsiaa tai jotakin muuta sisäelinsairautta, ei tule käyttää jalostukseen. Allergista koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

Nartun tulee olla vähintään 18 kuukauden ikäinen ennen ensimmäistä astutusta. Ensikertalaisen nartun yläikärajaksi suositellaan 5 vuotta ja jo synnyttäneen nartun yläikärajaksi 8 vuotta. Narttu ei saa olla yli 5-vuotias saadessaan ensimmäiset pennut, ilman perusteltua syytä. Uroksen tulee olla vähintään 12 kuukauden ikäinen käytettäessä sitä ensimmäistä kertaa siitokseen.

Luonne

Suositellaan että jalostustukseen käytettävällä koiralla olisi joko MH-kuvaus tai luonnetesti suoritettuna, tai kahden eri ulkomuototuomarin näyttelyssä antama arvio käyttäytymisestä. Arkoja tai aggressiivisia koiria ei tule käyttää jalostukseen. Seurakoirana oleminen on myös käyttöominaisuus, luonteen huomioiminen jalostuksessa on ensiarvoisen tärkeää.

Ulkomuotoa koskevat vaatimukset

Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla näyttöä sen luonteen ja ulkomuodon sopivuudesta suvunjatkamiseen: koiralla on mieluiten vähintään yksi näyttelytulos arvosanalla "erinomainen", "erittäin hyvä" tai "hyvä". Näyttelykäynnin voi korvata virallinen jalostustarkastus. Myös koiran aikaisempi jälkeläisnäyttö huomioidaan. Jalostustarkastusta suositellaan kaikille jalostukseen käytettäville koirille, erityisesti niille, jotka eivät ole käyneet näyttelyssä.

Muita suosituksia

Matador-jalostusta tulee välttää. Suositus on, ettei yhden uroksen vuosittainen pentumäärä ilman perusteltua syytä ylitä 10 %:ia kahden peräkkäisen vuoden rekisteröityjen pentujen yhteenlasketusta määrästä, tai ylitä 5 %:ia sukupolvea kohden, eli neljänä peräkkäisenä vuonna syntyneistä. Jälkimmäinen kahdesta vuodesta on aina meneillään oleva vuosi, joten ennakointi on paikallaan. Suosituksen ylittäminen on perusteltua ainoastaan tapauksessa, jossa jalostukseen käytettävän koiran sukulaisuusaste jo olemassa olevaan kantaan on poikkeuksellisen pieni. Uroksen omistajan on osaltaan huolehdittava, ettei pentumäärä ylity. Myös nartun omistajan on syytä kiinnittää huomiota rodun teholliseen populaatioon. Suositellaan että uroksen maksimijälkeläismäärä sen elinikänä olisi 20 pentua.

Jalostustoimikunta seuraa urosten käyttömääriä ja laatii jälkeläistilastoja ja tiedottaa niistä. On suositeltavaa käyttää mahdollisimman monia eri uroksia ja narttuja, kuten myös harkittuja astutusmatkoja ulkomaille ja harkittua tuontikoirien käyttöä. Myös vanhempia, edelleen terveitä koiria kannattaa ottaa jalostuskäyttöön.