Suomen Eurasier Kerho ry

Jalostustoimikunta tiedottaa


02.01.2018

Dandy-Walker-Like-Malformation (DWLM)

DWLM on geneettinen poikkeama, jota tavataan eurasier rodun parissa. Poikkeavuus johtuu epänormaalista aivojen kehityksestä, jonka aiheuttaa geneettinen mutaatio.

Koska Eurasier on rotuna nuori ja sen jalostus on aloitettu vain pienellä määrällä koiria, rodun sukusiitosaste on ollut korkea. Tämä taas on nostanut riskiä saada pentuja, joilla on resessiivisesti (väistyvänä ominaisuutena) periytyviä häiriöitä.

Oireet
Aivojen epämuodostumat liittyvät pikkuaivoihin ja nesteen täyttämiin tiloihin sen ympärillä. Pikkuaivoilla on tärkeä rooli mm. koordinaatiossa, tarkkuudessa ja motoriikassa. Mikä tahansa tauti, joka vaikuttaa pikkuaivoihin vaikuttaa tavalla tai toisella koordinaatiokykyyn ja voi aiheuttaa ataksiaa, eli liikkumisen koordinoimisen vaikeutumista. Häiriön tärkeimmät tunnusmerkit ovat pikkuaivojen hypoplasia (elimen tai kudoksen epätäydellinen kehitys tai epätasainen kehittyminen), neljännen kammion laajeneminen ja hyvin pieni tai kokonaan puuttuva osa aivoja, joka sijaitsee kahden aivopuoliskon välillä. Näkyvät oireet voivat olla oksentelu, henkinen hidastuminen, kallonsisäinen paine, joka voidaan havaita pään suurenemisena, ulkoneva otsa ja ärtyneisyys. Kaikki tällaiset poikkeavuudet aiheuttavat usein ongelmia liikkeissä, koordinaatiossa, älyssä, mielialassa sekä muissa neurologisissa toiminnoissa. DWLM-sairastuneilla koirilla esiintyy ei-etenevää muotoa pikkuaivojen ataksiasta. Ataksian vakavuus koirilla vaihtelee lievästä keinumisesta/huojumisesta, lievästä liikkeen koordinaation puutteesta, hienovaraisesta kävelyn häiriöstä (etäisyyksiä saattaa olla hankala hahmottaa), epätasapainosta ja lantion raajojen ataksiasta vaikeaan pentujen pikkuaivojen ataksiaan ja jaksottaisiin putoamisiin tai kierimisiin. Jotkut sairastuneet koirat osoittavat merkkejä epileptisiä kohtauksista.

Genetiikkaa
DWLM-häiriö periytyy autosomaalisesti resessiivisellä (=väistyvällä) tavalla. Aiheutuneen mutaation suhteen koira voi olla puhdas, kantaja tai sairastunut. Sairastuneen pennun vanhemmat ovat väkisinkin heterotsygootteja, eli kantavat yhtä mutanttialleelia (=geenimuodot eli vastingeenit). Heterotsygooteilla koirilla ei ole oireita. Mutaation homotsygoottisilla koirilla sen sijaan näkyy oireita Dandy-Walkerimaisesta epämuodostumasta. Periaatteessa siis jokaisella pennulla on 25 % mahdollisuus sairastua, 50 % mahdollisuus olla oireeton kantaja ja 25 % mahdollisuus olla terve. Sveitsissä tehdyssä tutkimuksessa, 16 % testatuista koirista oli heterotsygootteja kantajia. Tämä korkea kantaja -prosentti todistaa DWLM -geenitestauksen tarpeellisuuden ja tärkeyden, jotta voidaan välttää sairastuneet pennut. Alla vielä sairauden periytyminen tämänhetkisen tiedon mukaan:

Isä: Emä: Pennut:
puhdas x puhdas 100 % puhtaat
puhdas x kantaja 50 % puhtaat, 50 % kantajia
puhdas x sairas 100 % kantajia
kantaja x puhdas 50 % puhtaat, 50 % kantajia
kantaja x kantaja 25 % puhtaita, 25 % sairastuneita, 50 % kantajia
kantaja x sairas 50 % kantajia, 50 % sairastuneita
sairas x puhdas 100 % kantajia
sairas x kantaja 50 kantajia, 50 % sairastuneita
sairas x sairas 100 % sairastuneita

DWLM-näyte voidaan ottaa eläinlääkärin toimesta joko poskisolunäytteenä tai verikokeena, verikoe on näistä kahdesta aina se tarkempi. DWLM näytteitä analysoi ainakin LABOKLIN laboratorio (hyväksytty Kennelliiton viralliseksi geenitutkimuksia tekeväksi laboratorioksi) tai MyDogDNA.

DWLM testin tuloksen tulkinta:
Terve (clear)
Genotyyppi (Genotype): N / N
Koira ei ole kantaja mutaatiogeenille. On hyvin epätodennäköistä, että koiralle kehittyisi DWLM. Koira ei tule periyttämään mutaatiogeeniä jälkeläisilleen, joten koiraa voidaan käyttää jalostuksessa normaalisti.

Kantaja (carrier)
Genotyyppi: N / DWLM
Koira kantaa yhden kopion mutaatio geeniä ja yhden kopion normaalia geeniä.
On hyvin epätodennäköistä, että koiralle kehittyisi DWLM, mutta koska se kantaa mutaatiogeeniä, koira voi periyttää DWLM-geeniä jälkeläisilleen 50 % todennäköisyydellä.
HUOM! Kantajia tulisi yhdistää ainoastaan clear tuloksen saaneen koirien kanssa.

Sairastunut (Affected)
Genotyyppi: DWLM / DWLM
Koira kantaa kahta kopiota mutaatio geenistä ja tulee siksi periyttämään geeniä kaikille jälkeläisilleen. Koiralle kehittyy todennäköisesti DWLM.
HUOM! Affected tuloksen saanutta koiraa ei tulisi käyttää jalostukseen.


15.11.2017

Jalostustoimikunta ei anna enää ehdotuksia jalostusyhdistelmistä. Voit kääntyä jalostustoimikunnan puoleen edelleen kaikissa jalostukseen liittyvissä asioissa, mutta jalostustoimikunta ei enää ota käsiteltäväksi varsinaisia jalostuskyselyitä yhdistelmistä. Päätös tehtiin jalostustoimikunnan ja hallituksen kokouksessa 25.2.2017.

Jalostustoimikunta neuvoo ja ohjaa kasvattajia ja uroksenomistajia, kuten tähänkin saakka, mutta varsinaisista jalostuskyselyistä on luovuttu. Nykypäivänä tiedonsaanti on helpottunut ja monipuolistunut ja kasvattajilla ja uroksenomistajilla on mahdollista käyttää samoja työkaluja ja tietolähteitä kuin jalostustoimikunnalla, kuten esimerkiksi Suomen Kennelliiton KoiraNet, Ruotsin Kennelliiton Hunddata, Norjan Kennelliiton MyDog, kansainväliset tietokannat, eri rotuyhdistysten tietokannat, jne.

Jalostustoimikunta noudattaa neuvoissaan, ohjeissaan ja toimissaan voimassa olevaa eläinsuojelulakia ja eläinsuojeluasetusta, Euroopan Neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskevaa päätöslauselmaa soveltuvin osin sekä Kennelliiton yleistä jalostuksen tavoiteohjelmaa ja jalostusstrategiaa. Jalostustoimikunta toimii rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja PEVISA-ohjelman mukaisesti.

Jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata rodun tilaa eri ominaisuuksissa sekä kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia. Jalostustoimikunta laatii tavoite- ja toimintaohjelmia ja huolehtii yhteydenpidosta jalostustoimikunnan ja muiden rodun harrastajien, esimerkiksi ulkomaisten rodun yhdistysten, välillä (IFEZ). Jalostustoimikunnan tehtävänä on turvata suunnitelmallisesti rodun jalostuksellinen tulevaisuus.


23.10.2017

Uusi jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2019-2021 on julkaistu. Uusi JTO on luettavissa tästä.


26.02.2016

Jalostustoimikunnan sähköpostiosoite muuttuu 30.4.2017. Uusi sähköpostiosoite on eurasier.jalostustoimikunta(at)gmail.com. Osoite on voimassa heti ja ensisijaisesti toivomme sähköpostiliikennettä uuteen osoitteeseen.


16.07.2014

Jalostustoimikunta on saanut uutta tietoa rodussamme esiin tulleesta glaukoomasta: olisi erittäin suositeltavaa, että kasvattajat tekisivät virallisen urostiedustelun jalostustoimikunnalle ennen astutusta (kaksi kuukautta aikaisemmin).


01.04.2014

Jalostussuosituksiin on tehty tarkennuksia, jotka koskevat 01.04.2014 ja sen jälkeen astutettuja pentueita. Lue lisää »


IFEZ puheenjohtajuus

Suomen Eurasier Kerholla on IFEZ puheenjohtajuus vuosina 2014-2015.


Tuomarikoulutus

Haluatko osallistua eurasierisi kanssa tuomarikoulutukseen? Lue lisää »


Valiokuva vuosikirjaan

Saavuttiko koirasi tänä vuonna valion arvon? Onnittelut! Nyt olisi hyvä hetki ottaa poseerauskuva tulevaa vuosikirjaa varten. Lähetä kuva osoitteella: vuosikirja@eurasierkerho.fi